aktiviteter_2.jpg

25.02.2023 Referat af ekstraordinær generalforsamling 26.10.2022

Formand Claus Tilling bød velkommen!

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Jens Raahauge, som valgtes uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var varslet rettidigt på hjemmesiden og pr udsendt post/mail og dermed lovlig.

 1. Formandens beretning.

Claus Tilling fulgte op på den beretning, han aflagde den 26. april ved opsummerende at orientere om de problemer, der har været knyttet til bestyrelsesarbejdet i 2020 og 2021 på grund af dels coronaperiodens nedlukninger og dels dødsfald og sygdom, som har ramt i bestyrelsens midte, så vi nu har en bestyrelse, der har haft en afgang på tre.

Claus Tilling takkede alle, der har bidraget i den vanskelige periode.

Formandens beretning blev godkendt.

Og for en ordens skyld gengives her den beretning, som blev aflagt den 26. april: I invitationen til mødet var det omtalt som ”Generalforsamling* og arrangement”, idet * markerer, at generalforsamlingen ikke var lovligt varslet, samt at vi er ved at rekonstruere medlemsliste og økonomi efter problemer omkring corona-dvalen og med bankskifte.

Derfor kunne formand Claus Tilling byde velkommen, foreslå Jens Raahauge som aftenens ordstyrer og gå videre til det, som skulle have været hans formandsberetning.

Sidst vi var samlet, var generalforsamlingen i 2020, hvor Henrik Engelbrecht modtog H.C. Andersen-medaljen og efterfølgende fortalte veloplagt om HCA og operaen. Siden da har corona-nedlukningen sat os på stand by. Generalforsamlingen 2019 kunne ikke gennemføres som normalt. Turen til Tåsinge blev aflyst. Dog har vi udsendt et medlemstilbud fra Forlaget Hjulet på Andersens Billedbog uden billeder, som Lilian Brøgger har illustreret. Og som annonceret har vi støttet en udstilling af kinesiske børnetegninger, som er inspireret af H:C: Andersen. Medlemmerne er inviteret til åbningen af udstillingen på Københavns Rådhus den 28. april kl. 15.

Bestyrelsesarbejdet har været præget af sygdom. Henrik Hagemann har kæmpet med bankskifte og har endog måttet rundt ad Mogens Jensen (MF) for at få has på det overdrevne hvidvask-bureaukrati, som rammer små foreninger. Tak til Henrik for forsøgene på at få hold på tingene, inden han måtte fratræde af helbredsgrunde. Grete Bille overtog, men har også måttet forlade bestyrelsen af helbredsgrunde. Tak til Grete også for at have trådt til, da vi var i bekneb.

Endelig har Sejr Andersen forladt denne verden – og dermed os.

Hjemmesiden passer Bjarke Skovgård med omhu. Tak for det, Bjarke. Omhu og hurtighed er kendetegnet, så slå et slag rundt ad hjemmesiden for at blive opdateret. Et medlem foreslog i øvrigt, at det måske var en idé at være mere offensive på Face Book.

Fra Fonden kunne Claus berette, at Finn Barlby, som har gang i et større H.C. Andersen-projekt, to gange har ansøgt om midler til udgivelser. Han har fået bevilget et tilskud én gang. De omhandlede udgivelser vil senere blive tilbudt samfundets medlemmer med rabat. Dertil kommer som nævnt, at vi har ydet et sponsorbidrag til udstillingen af kinesiske børnetegninger.

I forbindelse med Grete Billes udtræden af bestyrelsen har vi konstitueret os med Finn Andersen som kasserer og Jens Raahauge som sekretær.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab

Kassereren Finn Andersen orienterede med henvisning til formandens beretning om den uoverskuelighed, der har medført, at det ikke har været muligt at udarbejde et detaljeret regnskab. Derfor kan han alene fremlægge de tal, som fremgår af bankens status.

Der har været 0 kr. i indtægt, 30.217 kr. i udbytte af værdipapirer, udgifter har udgjort 3.861 kr. Overskuddet er således på 26.356 kr. Saldoen pr. 31.12. er på 605.903 kr.

Revisorerne har ikke mulighed for at godkende dette regnskab, men tager denne status ad notam, idet kassereren har så sent som på dagen for den ekstraordinære generalforsamling fået kontakt til en tidligere kasserer, som vil kunne bistå med en afklaring.

 1. Fremlæggelse af regnskab for den kulturelle fond.

Der har ikke været ført selvstændigt regnskab for den kulturelle fond, idet der i den foregående periode er foretaget en sammenlægning af foreningens og fondens midler.

Dette førte på mødet til en debat om formålet med fondens etablering og om dens status i det hele taget.

Derfor blev resultatet af drøftelserne de problemer, som kassereren rejste under både dagsordenens punkt 3 og 4, at forsamlingen pålægger den bestyrelse, som bliver valgt, at få klarhed over den kulturelle fonds status og begrundelse. På den baggrund godkender forsamlingen, at vi indtil videre opererer to adskilte regnskaber, og først på en kommende generalforsamling tager stilling til om en sammenlægning af disse konti vil være lovlig og hensigtsmæssig. Den nyvalgte bestyrelse samarbejder med den omtalte tidligere kasserer om dette.

Revisorerne kunne tiltræde, at en sådan proces iværksættes.

 1. Valg af bestyrelse.

Lars Kaaber og Jens Raahauge var på valg og var begge villige til genvalg, endvidere foreslog bestyrelsen følgende kandidater: Leif Lønsmann, Stig Dalager, Katja Gottlieb og Lilian Brøgger.

Der blev ikke foreslået yderligere kandidater.

Tre medlemmer er trådt ud af bestyrelsen, men der er plads til fire nye i henhold til vedtægternes bestemmelse om op til ni medlemmer. Da der forestår et stort arbejde med at få Samfundet op i omdrejninger igen, foreslås alle kandidater valgt. Dette tiltrædes af forsamlingen.

Bestyrelsen, som om kort tid mødes og konstituerer sig, består herefter af de seks nævnte samt Claus Tilling, Kirsten Dreyer og Finn Andersen.

 1. Valg af revisorer

Kirsten Fenger og Niels-Christian Gelf-Larsen blev foreslået og valgt.

 1. Eventuelt

Jens Raahauge fortalte, at Claus Tilling har oplyst, at han agter at stoppe som formand af helbredsgrunde. Derfor fik han overrakt den nye Den Store H.C. Andersen Eventyrbog, hvori 89 danske illustratorer hver har skabt en illustration til HCA-eventyr. Desuden fik Claus Tilling en stor tak for den indsats, han gennem årene har lagt i bestyrelsesarbejdet i særdeleshed og udbredelsen af kendskabet til H.C. Andersen i almindelighed.

Claus Tilling takkede for ordene og samarbejdet gennem årene.

Forsamlingen kvitterede med applaus!

Dirigenten konstaterede herefter, at mødet var slut – og at vi kunne gå over til aftenens næste og sidste punkt: Besøg af skuespiller Ole Lemmeke, der ville fortælle om opbygningen af rollen som H.C. Andersen i Fra regnormenes liv.

1.+2.10-2022 Litterært Folkemøde

3. De litterære selskaber i Danmark afholder i år for første gang Litterært Folkemøde den 1.-2. oktober i Skørping. Det er Herman Bang-Selskabet, der arrangerer.

Vi er til stede med en stand og har budt ind med to arrangementer:

Lørdag den 1. oktober. Lilian Brøgger fortæller om at illustrere H.C. Andersen
Søndag den 2. oktober. Tony S. Andersen fortæller om Den etiske Andersen.

24-09-2022 Årets skovtur 2022 Nye H.C. Andersen-museum i Odense

 H.C.Andersen-Samfundets årlige skovtur gik i år til det nye H.C. Andersen-museum i Odense under kyndig ledelse af Kirsten Dreyer.

 

Inden besøget i H.C. Andersens Hus var vi på en byvandring i H.C. Andersens Odense, hvor vi blev modtaget af ingen mindre end H.C. Andersen i Torben Iversens skikkelse.

    

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. oktober 2022

Dagsorden for generalforsamlinger følger vedtægterne, idet dog formandens beretning var identisk med den, der blev fremlagt på den ikke lovligt varslede generalforsamling.

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. fremlæggelse af revideret regnskab
 4. fremlæggelse af regnskab for selskabets kulturelle fond
 5. fastsættelse af kontingent
 6. valg af bestyrelse. På valg er Lars Kaaber og Jens Raahauge, som begge er villige til genvalg. Meld gerne ind, hvis du ønsker at stille op, så bliver det annonceret i senere medlemsbrev.
 7. valg af to revisorer fra medlemsskaren. Bestyrelsen foreslår genvalg til Kirsten Fenger og Hans-Christian Gelf-Larsen
 8. eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes på Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23, Frederiksberg.
i skolens personalelokale på 1. sal, hvortil der er elevator. Der blev sat skilte op.

Endvidere har vi fået tilbudt nogle HCA-bøger til medlemspris: 

89 danske tegnere illustrerer Den Store H.C. Andersen Eventyrbog. Forlaget EUDOR. 180 kr. (normalpris 289,00 kr.)
H.C. Andersen: Billedbog uden billeder. Illustreret af Lilian Brøgger. Forlaget Hjulet.  100 kr. (normalpris 200 kr.)
Tony S. Andersen & Anne-Marie Christensen: Den etiske Andersen. Dansklærerforeningen. 150 kr. (normalpris 286,25 kr.)

Der vil efter generalforsamlingen være et arrangement med skuespiller Ole Lemmeke.
Som overgang mellem generalforsamling og arrangement vil der være et beskedent traktement.

For at deltage i den ekstraordinære generalforsamling skal man have betalt kontingent.
Hvis du endnu ikke har nået det, så er vores konto Danske Bank 9570 - 13187045
Kontingentet er årligt:
200 kr. / 350 kr. for par / 400 kr. for institutioner.

Hvis du er blandt dem, der har indmeldt sig efter 1. juni, skal du kun betale halvt kontingent for 2022.
Husk ved indbetaling at oplyse dit navn!!

 Med venlig hilsen
Jens Raahauge, sekretær

 

28-04-2022 åbningsreception

 

Kære medlem 

Hermed invitation til H.C. Andersen-Samfundets medlemmer til
HCA åbningsreception torsdag den 28.4. kl. 15 på Københavns Rådhus:

H.C.Andersen udstilling på Københavns Rådhus, 27.4. -  4.5. 2022 

Udstillingen består af 300 kinesiske børnetegninger, som er inspireret af H. C. Andersens eventyr. Tegningerne stammer fra en nyligt afholdt tegnekonkurrence  for skolebørn i Kina. 

Udstillingen er arrangeret af H.C.Andersen Art and Culture Committee i Danmark i samarbejde med en kinesisk samarbejdspartner. 

Formålet med projektet er dels at fremme kendskabet til H.C. Andersen og hans eventyr i Kina, og dels derigennem at fremme kulturudvekslinger generelt mellem Danmark og Kina. Endelig er det håbet, at tegningerne kan være til inspiration for danske skolebørn såvel som voksne. 

Officiel åbning den 28.4. kl 15.