aktiviteter_4.jpg

En byvandring i H.C. Andersens fodspor i kvarteret omkring Kongens Nytorv og Frederiksstaden

 

En byvandring i H.C. Andersens fodspor i kvarteret omkring

Kongens Nytorv og Frederiksstaden

Søndag d. 27. august 2023 kl. 13.00.

Mødested: Kongens Nytorv foran Magasin.

 

Den 6. september 1819 ankom H.C. Andersen for første gang til København, hvor han indlogerede sig i Gardergaarden i Vestergade, inden han gik til Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv, der var rejsens mål. Resten af livet frem til hans død i 1875 blev hans tilværelse koncentreret omkring teatret og Kongens Nytorv, hvor han boede på skiftende adresser.

 

Kvarteret omkring teatret og Amalienborg er et af de bedst bevarede i København fra 1700- og 1800tallet, og her boede en lang række af Andersens venner og Guldalderens kendte kulturpersonligheder bl.a. familien Collin, madam Schall, Oehlenschläger, Heibergerne, familien Wulff og sidst men ikke mindst Frederik VI, Christian VIII og Christian IX, og i Casino i Amaliegade havde H.C. Andersen stor succes som skuespilforfatter.

 

Turen under ledelse af formanden Kirsten Dreyer tog omkring 1½-2 timer, hvor turen afsluttedes med eftermiddagskaffe /-te med hjemmelavet æblekage på Restaurant Vita/Piano bar (tidligere Det Gamle Apotek), St. Kongensgade 25.

 

 

 

Generalforsamlingsreferat 2023

Referat af generalforsamlingen i H.C. Andersen-Samfundet i København, lørdag den 1. april 2023 kl. 13-16 på Restaurant Els, Store Strandstræde, København

 

Formand Kirsten Dreyer bød velkommen og benyttede lejligheden til at minde om, at vi befandt os tættest muligt på den collinske ejendom, hvor Andersen havde haft sin gang. Omgivet af de muser, som fra restaurantens vægge overvågede generalforsamlingen, tog forsamlingen fat på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Jens Raahauge, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, da den var varslet for medlemmerne pr mail og evt. brev den 25. februar 2023.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår. Bestyrelsens skriftlige beretning for 2022 var udsendt forlods, og formanden havde intet mundtligt at tilføje. Beretningen blev tiltrådt.
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2021 og 2022. Dirigenten begrundede, at der forelå to regnskaber til godkendelse, ved at henvise til de problemer, der havde været som udløber af corona-tiden og bankskifte. Kasserer Finn Andersen forelagde først det reviderede regnskab for 2021, som var udsendt forlods og omdelt som bilag. Det reviderede regnskab for 2021 blev godkendt. Dernæst fremlagde kassereren det reviderede regnskab for 2022, som ligeledes var udsendt forlods og nu omdelt som bilag. Det reviderede regnskab for 2022 blev godkendt. Kassereren benyttede lejligheden til at takke Nikolaj Ottosen-Skøtt for hans hjælp til at få udredt de problemer, der havde hobet sig op i forbindelse med coronastilstanden og bankskiftet.
 4. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2021 og 2022 for Den kulturelle Fond. Kassererens fremlagde de to reviderede regnskaber, som begge blev godkendt.
 5. Godkendelse af budget 2023, herunder fastsættelse af kontingent. Kassereren fremlagde budget 2023, som indeholder et par store udgiftsposter. En opgradering af vores hjemmeside er nødvendig, ligesom den eksterne bistand til regnskabsudredningen skal honoreres. Kontingentet fortsætter uændret 200 kr. for enkeltpersoner, 350 kr. for ægtefæller.
 6. Valg til bestyrelse. Kirsten Dreyer og Claus Tilling er på valg. Kirsten Dreyer er villig til genvalg. Claus Tilling ønsker ikke at genopstille. Kirsten Dreyer genvalgtes. Bestyrelsen foreslog Christian Kaaber som nyt medlem af bestyrelsen. Christian Kaaber valgtes. Sekretæren afrundede punktet ved at takke Claus Tilling for den store indsats og det helt særlige engagement, han havde udvist i forhold til Samfundets arbejde. Specielt fremhævedes det 15 år lange forløb, hvor landets 7. klasser var inviteret til DM i oplæsning af H.C. Andersen-tekster, og hvor Claus Tilling lagde øre til oplæsninger, der må gøres op i tusinder, og hvor han gav hver og en retorikerens kyndige respons.
 7. Valg af to revisorer fra medlemsskaren. Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Fenger og Hans Christian Gelf-Larsen, som modtog dette.
 8. Bestyrelsen opfordredes til at lave et arrangement om H.C. Andersens breve til kunstmaleren Carl Bloch. Ligeledes henledtes bestyrelsens opmærksomhed på, at Samfundet har et depot af materialer og arkivalier opbevaret hos Marina Marckmann; bestyrelsen tager kontakt for at tage depotet i øjesyn.

Endelig gjorde dirigenten opmærksom på muligheden for at købe bøger, som Samfundet kan tilbyde med medlemsrabat, herunder det seneste nummer af Anderseniana. Dernæst mindede han forsamlingen om, at Samfundet var vært ved spisningen, men at man skulle huske selv at betale for drikkevarer. Herefter erklærede han generalforsamlingen for afsluttet, takkede han for god ro og orden og gav ordet videre til formanden Kirsten Dreyer, der skulle overrække H.C. Andersen-medaljen til årets medaljemodtager: museumsinspektør, Ph.D, seniorforsker Ejnar Stig Askgaard.

                                                                                                                                                                                                                                           

Ref. Jens Raahauge, den 01.04.23

1.4.2023 H.C. Andersen, kærligheden & højt smørrebrød

H.C. Andersen, kærligheden & højt smørrebrød

HUSK!

Mandag den 6. marts er det sidste frist for at tilmelde sig H.C. Andersen-Samfundets generalforsamling, som afholdes lørdag den 1. april kl. 13-16 på Restaurant Els i Store Strandstræde.

Medlemmer er selvfølgelig velkomne til at deltage under alle omstændigheder. Men ønsker du hele ”pakken”, som omfatter generalforsamling, medaljeoverrækkelse til Ejnar Stig Askgaard og hans foredrag om H.C. Andersen og kærligheden og et par stykker højt smørrebrød, så skal du tilmelde dig på forhånd – altså senest i løbet af mandag den 6. marts. 

Tilmelding sker til samfundets sekretær Jens Raahauge, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 2542 1845

(Husk, at deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt kontingent på konto 9570-13187045; og husk at notere navn på indbetalingen)

1.+2.10-2022 Litterært Folkemøde

3. De litterære selskaber i Danmark afholder i år for første gang Litterært Folkemøde den 1.-2. oktober i Skørping. Det er Herman Bang-Selskabet, der arrangerer.

Vi er til stede med en stand og har budt ind med to arrangementer:

Lørdag den 1. oktober. Lilian Brøgger fortæller om at illustrere H.C. Andersen
Søndag den 2. oktober. Tony S. Andersen fortæller om Den etiske Andersen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. oktober 2022

Dagsorden for generalforsamlinger følger vedtægterne, idet dog formandens beretning var identisk med den, der blev fremlagt på den ikke lovligt varslede generalforsamling.

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. fremlæggelse af revideret regnskab
 4. fremlæggelse af regnskab for selskabets kulturelle fond
 5. fastsættelse af kontingent
 6. valg af bestyrelse. På valg er Lars Kaaber og Jens Raahauge, som begge er villige til genvalg. Meld gerne ind, hvis du ønsker at stille op, så bliver det annonceret i senere medlemsbrev.
 7. valg af to revisorer fra medlemsskaren. Bestyrelsen foreslår genvalg til Kirsten Fenger og Hans-Christian Gelf-Larsen
 8. eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes på Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23, Frederiksberg.
i skolens personalelokale på 1. sal, hvortil der er elevator. Der blev sat skilte op.

Endvidere har vi fået tilbudt nogle HCA-bøger til medlemspris: 

89 danske tegnere illustrerer Den Store H.C. Andersen Eventyrbog. Forlaget EUDOR. 180 kr. (normalpris 289,00 kr.)
H.C. Andersen: Billedbog uden billeder. Illustreret af Lilian Brøgger. Forlaget Hjulet.  100 kr. (normalpris 200 kr.)
Tony S. Andersen & Anne-Marie Christensen: Den etiske Andersen. Dansklærerforeningen. 150 kr. (normalpris 286,25 kr.)

Der vil efter generalforsamlingen være et arrangement med skuespiller Ole Lemmeke.
Som overgang mellem generalforsamling og arrangement vil der være et beskedent traktement.

For at deltage i den ekstraordinære generalforsamling skal man have betalt kontingent.
Hvis du endnu ikke har nået det, så er vores konto Danske Bank 9570 - 13187045
Kontingentet er årligt:
200 kr. / 350 kr. for par / 400 kr. for institutioner.

Hvis du er blandt dem, der har indmeldt sig efter 1. juni, skal du kun betale halvt kontingent for 2022.
Husk ved indbetaling at oplyse dit navn!!

 Med venlig hilsen
Jens Raahauge, sekretær

 

28-04-2022 åbningsreception

 

Kære medlem 

Hermed invitation til H.C. Andersen-Samfundets medlemmer til
HCA åbningsreception torsdag den 28.4. kl. 15 på Københavns Rådhus:

H.C.Andersen udstilling på Københavns Rådhus, 27.4. -  4.5. 2022 

Udstillingen består af 300 kinesiske børnetegninger, som er inspireret af H. C. Andersens eventyr. Tegningerne stammer fra en nyligt afholdt tegnekonkurrence  for skolebørn i Kina. 

Udstillingen er arrangeret af H.C.Andersen Art and Culture Committee i Danmark i samarbejde med en kinesisk samarbejdspartner. 

Formålet med projektet er dels at fremme kendskabet til H.C. Andersen og hans eventyr i Kina, og dels derigennem at fremme kulturudvekslinger generelt mellem Danmark og Kina. Endelig er det håbet, at tegningerne kan være til inspiration for danske skolebørn såvel som voksne. 

Officiel åbning den 28.4. kl 15.