forsiden_2.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

Formand Kirsten Dreyer

Kirsten Dreyer

 
Kirsten Dreyer
Skovbominde 32
2670 Greve
tlf. 4583 5075
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ravnen

 

Ravnen

Operaaften i Det kongelige Teater, Gamle Scene: RAVNEN

den 7. november 2023

H.C. Andersen og J.P.E. Hartmanns trylleopera Ravnen var på programmet

 

 

Det kongelige Teater fik i november besøg af Den jyske Opera, der har opsat H.C. Andersen og J.P.E. Hartmanns trylleopera RAVNEN.

Vi havde reserveret et antal billetter til H.C. Andersen-Samfundet i København til tirsdag den 7. november.

Man var velkommen til at tage en ledsager med.

 

Forestillingen varede cirka 2½ time

J.P.E. Hartmann og H.C. Andersens trylleopera Ravnen

Der var introduktion til operaen i Balkonfoyeren kl. 19.00

 

 

Med venlig hilsen

pbv.

Kirsten Dreyer

Invitation til operaaften i Det kongelige Teater, Gamle Scene

Kære medlemmer

Invitation til operaaften i Det kongelige Teater, Gamle Scene: RAVNEN

den 7. november 2023

H.C. Andersen og J.P.E. Hartmanns trylleopera Ravnen er på programmet

 

 

Det kongelige Teater får i november besøg af Den jyske Opera, der har opsat H.C. Andersen og J.P.E. Hartmanns trylleopera RAVNEN.

Vi har reserveret et antal billetter til H.C. Andersen-Samfundet i København til tirsdag den 7. november.

Der er tale om orkesterpladser, hvor normalprisen er kr. 580, men hvor vi – hvis vi bliver mange nok – må betale kr. 523.

Man er velkommen til at tage en ledsager med.

 

Forestillingen varer cirka 2½ time

J.P.E. Hartmann og H.C. Andersens trylleopera Ravnen

Der er introduktion til operaen i Balkonfoyeren kl. 19.00

 

Bindende tilmelding til Jens Raahauge hurtigst muligt (da der er run på billetterne), og senest 10. september. Derefter vil I modtage besked vedrørende betaling.

 

Med venlig hilsen

pbv.

Kirsten Dreyer

Generalforsamlingsreferat 2023

Referat af generalforsamlingen i H.C. Andersen-Samfundet i København, lørdag den 1. april 2023 kl. 13-16 på Restaurant Els, Store Strandstræde, København

 

Formand Kirsten Dreyer bød velkommen og benyttede lejligheden til at minde om, at vi befandt os tættest muligt på den collinske ejendom, hvor Andersen havde haft sin gang. Omgivet af de muser, som fra restaurantens vægge overvågede generalforsamlingen, tog forsamlingen fat på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Jens Raahauge, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, da den var varslet for medlemmerne pr mail og evt. brev den 25. februar 2023.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår. Bestyrelsens skriftlige beretning for 2022 var udsendt forlods, og formanden havde intet mundtligt at tilføje. Beretningen blev tiltrådt.
  3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2021 og 2022. Dirigenten begrundede, at der forelå to regnskaber til godkendelse, ved at henvise til de problemer, der havde været som udløber af corona-tiden og bankskifte. Kasserer Finn Andersen forelagde først det reviderede regnskab for 2021, som var udsendt forlods og omdelt som bilag. Det reviderede regnskab for 2021 blev godkendt. Dernæst fremlagde kassereren det reviderede regnskab for 2022, som ligeledes var udsendt forlods og nu omdelt som bilag. Det reviderede regnskab for 2022 blev godkendt. Kassereren benyttede lejligheden til at takke Nikolaj Ottosen-Skøtt for hans hjælp til at få udredt de problemer, der havde hobet sig op i forbindelse med coronastilstanden og bankskiftet.
  4. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2021 og 2022 for Den kulturelle Fond. Kassererens fremlagde de to reviderede regnskaber, som begge blev godkendt.
  5. Godkendelse af budget 2023, herunder fastsættelse af kontingent. Kassereren fremlagde budget 2023, som indeholder et par store udgiftsposter. En opgradering af vores hjemmeside er nødvendig, ligesom den eksterne bistand til regnskabsudredningen skal honoreres. Kontingentet fortsætter uændret 200 kr. for enkeltpersoner, 350 kr. for ægtefæller.
  6. Valg til bestyrelse. Kirsten Dreyer og Claus Tilling er på valg. Kirsten Dreyer er villig til genvalg. Claus Tilling ønsker ikke at genopstille. Kirsten Dreyer genvalgtes. Bestyrelsen foreslog Christian Kaaber som nyt medlem af bestyrelsen. Christian Kaaber valgtes. Sekretæren afrundede punktet ved at takke Claus Tilling for den store indsats og det helt særlige engagement, han havde udvist i forhold til Samfundets arbejde. Specielt fremhævedes det 15 år lange forløb, hvor landets 7. klasser var inviteret til DM i oplæsning af H.C. Andersen-tekster, og hvor Claus Tilling lagde øre til oplæsninger, der må gøres op i tusinder, og hvor han gav hver og en retorikerens kyndige respons.
  7. Valg af to revisorer fra medlemsskaren. Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Fenger og Hans Christian Gelf-Larsen, som modtog dette.
  8. Bestyrelsen opfordredes til at lave et arrangement om H.C. Andersens breve til kunstmaleren Carl Bloch. Ligeledes henledtes bestyrelsens opmærksomhed på, at Samfundet har et depot af materialer og arkivalier opbevaret hos Marina Marckmann; bestyrelsen tager kontakt for at tage depotet i øjesyn.

Endelig gjorde dirigenten opmærksom på muligheden for at købe bøger, som Samfundet kan tilbyde med medlemsrabat, herunder det seneste nummer af Anderseniana. Dernæst mindede han forsamlingen om, at Samfundet var vært ved spisningen, men at man skulle huske selv at betale for drikkevarer. Herefter erklærede han generalforsamlingen for afsluttet, takkede han for god ro og orden og gav ordet videre til formanden Kirsten Dreyer, der skulle overrække H.C. Andersen-medaljen til årets medaljemodtager: museumsinspektør, Ph.D, seniorforsker Ejnar Stig Askgaard.

                                                                                                                                                                                                                                           

Ref. Jens Raahauge, den 01.04.23

H. C. Andersen - Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for at deltage i vores arrangementer og få specielle medlemstilbud.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.